Utwórz fakturę

IGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IGA
PIN 31356150
TIN 2020345855
Numer VAT SK2020345855
Data utworzenia 16 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IGA
Riegeleho 1
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 570 783 €
Zysk 760 996 €
Kapitał 227 886 €
Kapitał własny 180 940 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,011,379
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,993
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 39,993
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,655
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,338
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 1,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 968,166
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 124
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 124
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 791,957
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 758,397
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 758,397
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,560
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 176,085
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,148
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 174,937
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,220
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,220
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,011,379
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 941,936
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,726
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,759
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,759
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 170,455
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 170,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 760,996
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,443
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 862
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,581
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,706
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,706
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 622
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 387
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 466
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 507,750
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,570,783
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 507,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,063,033
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,019
D. Usług (účtová grupa 51) 354,311
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 105,784
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,127
4. Koszty społeczne (527, 528) 57
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 624
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,804
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,804
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 321,820
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 766,421
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 145,420
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 83
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 190
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 766,333
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,337
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,337
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 760,996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015