Utwórz fakturę

STOP auto - moto revue - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STOP auto - moto revue
PIN 31356567
TIN 2020326044
Numer VAT SK2020326044
Data utworzenia 18 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STOP auto - moto revue
Koprivnická 9/B
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 966 €
Zysk -14 330 €
Kapitał 124 100 €
Kapitał własny -231 303 €
Dane kontaktowe
E-mail stop@stopmagazin.sk
Telefon(y) 0220711113
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 115,423
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,756
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 69,756
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 69,756
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 44,232
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,591
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,591
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,687
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,687
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 250
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,432
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,769
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 699
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 804
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,435
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,435
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 115,423
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -239,297
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,286
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,286
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,110
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,556
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,556
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -253,919
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,077
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -318,996
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,330
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 354,001
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 221,459
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 220,780
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 679
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 72,506
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,506
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 42,080
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,474
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,818
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 332
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 332
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 719
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 162,523
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,966
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,961
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 142,562
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,443
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 181,939
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 69,401
D. Usług (účtová grupa 51) 87,116
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 529
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,367
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,367
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,973
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,006
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 397
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 129
2. Pozostałe koszty (562A) 129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -397
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,370
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,330
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015