Utwórz fakturę

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
PIN 31356915
TIN 2020329245
Numer VAT SK2020329245
Data utworzenia 16 sierpień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY
Vlčie hrdlo, P.O. BOX 52
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 257 529 €
Zysk 609 499 €
Kapitał 22 422 050 €
Kapitał własny 4 047 500 €
Dane kontaktowe
E-mail mao@mao.slovnaft.sk
Telefon(y) 0245243120, 0240558724, 0240558954
Nr(y) faksu 0240558171
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,175,017
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,072,460
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 72,341
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 63,159
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 9,182
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,000,119
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 331,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 667,728
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 531
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,698,462
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,497,035
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,452,357
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,042,153
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,525
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 959,841
8. Podatek odroczony należności (481A) 959,841
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,859,811
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,380,724
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,989,925
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 390,799
2. Wartość netto kontraktu (316A) 460,950
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,137
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,381,775
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,878
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,366,897
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,404,095
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 111,243
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,292,852
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,175,017
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,769,480
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,225,061
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,724,558
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 -1,493,583
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -5,914
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 390,008
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 544,912
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 544,912
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 609,499
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,305,350
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 77
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 77
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,664,795
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,664,795
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,066,168
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,242,987
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244,096
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,998,891
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,481,888
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,493,583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 506,781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343,804
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 979,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,727
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,574,310
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 253,489
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,320,821
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 100,187
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,047
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 99,140
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 69,530,764
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 69,257,529
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,796,302
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 67,734,462
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -286,860
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,096
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,529
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,429,326
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,665,452
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 452,523
D. Usług (účtová grupa 51) 40,460,877
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,404,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,761,055
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,776
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,259,629
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,379,407
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 397,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 397,306
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,717
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 89
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,117
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 828,203
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,665,052
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,636
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,634
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 679
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 955
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,002
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,689
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,834
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,834
O. Walutowe straty (563) 7,764
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,091
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,053
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 796,150
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 186,651
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 362,928
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -176,277
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 609,499
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016