Utwórz fakturę

MAGNET PRESS, SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAGNET PRESS, SLOVAKIA
PIN 31356958
TIN 2020295948
Numer VAT SK2020295948
Data utworzenia 31 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAGNET PRESS, SLOVAKIA
Šustekova 8
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 809 552 €
Zysk 7 292 €
Kapitał 1 251 603 €
Kapitał własny 369 021 €
Dane kontaktowe
E-mail casopisy@press.sk
witryna internetowa http://www.press.sk
Telefon(y) +421267201910, +421267201911, +421267201914, +421267201915, +421267201921, +421267201922, +421267201931, +421267201933, +421267201941, +421267201945, +421267201951, +421267201952, +421267201953
Nr(y) faksu 0267201910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,035,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 534,668
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 16,488
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,200
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 10,288
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 291,098
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,840
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 264,315
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,943
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 227,082
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 100,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,430
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 23,652
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 100,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 541,251
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,149
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 633
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 46,516
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 268,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 268,111
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,111
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 427
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,564
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,389
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 222,175
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -40,337
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,808
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -47,149
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,035,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 376,315
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 35,001
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 35,001
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,532
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,224
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,224
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 16,597
2. Inne fundusze (427, 42X) 16,597
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,330
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 3,330
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 287,339
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 287,339
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 307,461
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,048
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 972
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,648
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -1,572
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 290,065
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 203,885
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,885
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,137
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,239
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,804
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,348
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,348
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 351,806
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 10,758
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 341,048
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,776,018
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,809,552
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,537,384
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 226,280
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 36,965
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,923
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,790,941
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,118,942
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,663
D. Usług (účtová grupa 51) 356,639
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 198,735
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 137,728
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,111
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,490
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 54,853
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 54,853
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,004
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 279,385
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,434
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 248
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 248
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,186
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,006
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,131
2. Pozostałe koszty (562A) 2,131
O. Walutowe straty (563) 3,894
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,981
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,572
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,747
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,963
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -216
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31356958 TIN: 2020295948 Numer VAT: SK2020295948
 • Zarejestrowana siedziba: MAGNET PRESS, SLOVAKIA, Šustekova 8, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 sierpień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. Krásnohorská 10 Bratislava 31.08.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RSDr. Zdeněk Úšela, CSc. 35 000 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   23.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   12.03.2008Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a športových verejných leteckých podujatí
   30.01.2007Nové sidlo:
   Šustekova 8 Bratislava 851 04
   29.01.2007Zrušené sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   21.11.2003Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.08.1993
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   21.08.2001Noví spoločníci:
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   20.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   13.09.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   Noví spoločníci:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Svetlana Jablonická Jasovská 25 Bratislava
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   29.07.1998Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   07.05.1997Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   08.06.1994Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť, sprostredkovanie inzertných služieb
   Noví spoločníci:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Milan Jablonický Jasovská 25 Bratislava
   07.06.1994Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   31.08.1993Nové obchodné meno:
   MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, kníh;
   poradenská činnosť v oblasti kultúry a umenia;
   podnikateľské poradenstvo v oblasti vydavateľkej, publikačnej činnosti, polygrafie, reklamy, obchodu;
   sprostredkovanie prevodu autorských práv a práv výkonn. umelcov;
   organizovanie kultúrno - spoločenských a umeleckých aktivít;
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo - obrazových záznamov;
   sprostredkovanie v oblasti osobnej a nákladnej prepravy;
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ján Kuba Tehelná 13 Bratislava
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RSDr. Zdeněk Úšela , CSc. Krásnohorská 10 Bratislava