Utwórz fakturę

Ascendum Stavebné stroje Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Ascendum Stavebné stroje Slovensko
PIN 31357083
TIN 2020350981
Numer VAT SK2020350981
Data utworzenia 26 sierpień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ascendum Stavebné stroje Slovensko
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 484 135 €
Zysk 63 626 €
Kapitał 1 593 159 €
Kapitał własny 1 127 663 €
Dane kontaktowe
E-mail miroslav.primus@volvo.com
Telefon(y) 0243643421, 0243643422
Telefon(y) kom. 0905533861, 0905882289, 0915988895
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,789,978
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 345,850
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 345,850
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 345,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,429,884
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 876,151
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,180
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 21,870
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 853,101
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 94,598
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 94,598
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,411,309
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,407,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,407,347
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,962
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,826
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,291
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,535
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,244
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,038
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 10,206
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,789,978
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,191,289
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,191
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,191
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,324,625
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,941
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,941
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -234,094
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -234,094
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,626
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,555,526
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 296
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 296
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 39,773
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 39,773
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,305,273
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,026,462
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,026,462
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,125
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,988
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 222,698
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 210,184
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 76,011
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 134,173
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 43,163
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,172
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 24,556
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 16,435
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,488,278
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,484,135
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,386,397
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 543,891
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,871
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 446,672
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 111,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,459,556
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,505,104
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 108,849
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -41,240
D. Usług (účtová grupa 51) 522,971
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 670,352
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 514,415
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 147,763
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,174
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,394
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 146,438
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 128,330
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 18,108
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 497,451
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -102
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,339
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,579
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 830,733
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 272
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 272
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,653
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,974
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,974
O. Walutowe straty (563) 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 572
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,376
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,203
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -51,423
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 41,975
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -93,398
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 63,626
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016