Utwórz fakturę

GABOTECH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy GABOTECH
PIN 31358063
TIN 2020908835
Numer VAT SK2020908835
Data utworzenia 14 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GABOTECH
Líščie údolie 133
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 884 €
Zysk 6 787 €
Kapitał 28 756 €
Kapitał własny -7 190 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265441047
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,292
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,687
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,460
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,115
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,115
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,115
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,345
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,311
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,034
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 145
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,292
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -403
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,829
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,829
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,787
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,695
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,695
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,667
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,667
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,202
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 307
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 133
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,386
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,884
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,884
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,293
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,591
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,036
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 667
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,289
D. Usług (účtová grupa 51) 7,404
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,239
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,160
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,079
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 469
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,750
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,750
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,848
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,524
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -94
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,754
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 967
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 967
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,787
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015