Utwórz fakturę

Electrolux Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Electrolux Slovakia
PIN 31358446
TIN 2020304913
Numer VAT SK2020304913
Data utworzenia 20 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Electrolux Slovakia
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 654 820 €
Zysk 767 310 €
Kapitał 14 289 645 €
Kapitał własny 2 685 527 €
Dane kontaktowe
E-mail zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Telefon(y) 0232141334, 0232141335
Nr(y) faksu 0232141342
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,824,527
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 604,040
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 453,360
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 453,360
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 150,680
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 93,685
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,995
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,197,179
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 324,267
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ -3,509
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 327,776
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 564,535
8. Podatek odroczony należności (481A) 564,535
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,209,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,173,810
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,754
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,124,056
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,015,617
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,410
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,986
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,098,554
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,240
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,091,314
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,308
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,308
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,824,527
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,006,777
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 829,848
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 829,848
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 194,326
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 82,985
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 82,985
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 31
2. Inne fundusze (427, 42X) 31
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,132,277
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,132,277
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 767,310
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,809,302
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,352
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,352
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 654,062
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 654,062
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,582,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,395,772
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,271,010
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,124,762
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,706
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,852
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,409
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,571,049
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 110,583
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,460,466
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,448
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 26
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,422
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,644,587
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 44,654,820
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 43,581,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 256,318
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,432
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 812,069
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,596,279
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,091,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 921,399
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 11,343
D. Usług (účtová grupa 51) 4,756,481
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,514,225
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,149,412
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 343,105
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,708
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,313
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 233,516
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 233,516
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 89,613
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 973,443
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,058,541
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,056,150
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,712
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 87
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 87
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 29,602
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,205
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,075
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,075
O. Walutowe straty (563) 12,585
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,545
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,507
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,063,048
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 295,738
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 336,458
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -40,720
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 767,310
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016
 • PIN :31358446 TIN: 2020304913 Numer VAT: SK2020304913
 • Zarejestrowana siedziba: Electrolux Slovakia, Galvaniho 17/B, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 wrzesień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Adam Cich Figiel 6, byt číslo A10 Varšava 02-202 Poľská republika 03.06.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AB ELECTROLUX, 829 848 € (100%) Stockholm 105 45 Švédske kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Adam Cich Figiel 6, byt číslo A10 Varšava 02-202 Poľská republika Vznik funkcie: 03.06.2012
   15.04.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 17/B Bratislava 821 04
   05.01.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
   03.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1996Noví spoločníci:
   AB ELECTROLUX, SE - 105 45 Stockholm 105 45 Švédske kráľovstvo
   16.02.1995Nové obchodné meno:
   Electrolux Slovakia s.r.o.
   17.01.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu v oblasti elektrospotrebičov
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   20.09.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným