Utwórz fakturę

KIMALL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KIMALL
PIN 31358772
TIN 2020301745
Numer VAT SK2020301745
Data utworzenia 30 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KIMALL
Haanova 10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 398 822 €
Zysk 399 €
Kapitał 504 852 €
Kapitał własny 15 446 €
Dane kontaktowe
E-mail info@kimall.sk
Telefon(y) 0263537481
Nr(y) faksu 0263537481
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 255,973
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,631
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,631
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,100
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,178
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,353
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 109,152
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,102
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 64,329
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,773
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 593
8. Podatek odroczony należności (481A) 593
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,141
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,141
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,141
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 316
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 316
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,190
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,447
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 82,743
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 255,973
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,845
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,504
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 144,418
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -142,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 399
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,128
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 414
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 238,410
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 98,190
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,190
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 106,087
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,477
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,904
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,652
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,100
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,304
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 399,087
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 398,822
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 187
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 296,968
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 101,667
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 387,991
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 101,318
D. Usług (účtová grupa 51) 111,329
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 95,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 69,412
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,431
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,073
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,808
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 70,845
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,775
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,831
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 84,508
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 266
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 19
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 247
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,232
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,674
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,674
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 865
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 466
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,058
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -592
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 399
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015