Utwórz fakturę

ecorec Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ecorec Slovensko
PIN 31358951
TIN 2020301657
Numer VAT SK2020301657
Data utworzenia 28 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ecorec Slovensko
Glejovka 15
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 492 084 €
Zysk -402 258 €
Kapitał 10 197 974 €
Kapitał własny 8 709 767 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336413676, 0850123625
Telefon(y) kom. 0903830124, 0905902907, 0911695718
Nr(y) faksu 0336400240
Date of updating data: 23.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,288,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,801,985
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 50,788
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 50,788
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,292,084
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 178,171
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,503,786
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,418,838
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 191,289
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,459,113
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,459,113
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 485,427
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 47,574
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46,097
3. Produkty (123) - /194/ 1,477
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 435,919
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 412,211
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,091
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,120
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,889
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,819
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,934
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 934
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 951
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 951
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,868,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,802,928
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,802,928
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,921
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,921
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 99,225
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 99,225
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,679,374
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,679,374
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -402,258
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,419,132
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,122
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 37,762
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 37,762
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,268,635
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 361,421
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,092
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 231,329
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 835,012
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,948
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20,436
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,963
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,855
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 103,613
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,448
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 71,165
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 595
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 595
Date of updating data: 23.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,491,220
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,492,084
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,784,930
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 962,839
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,708,067
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 864
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,287
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,097
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,877,153
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,487,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 549,261
D. Usług (účtová grupa 51) 1,142,610
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 930,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 680,025
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 214,099
4. Koszty społeczne (527, 528) 36,108
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 42,363
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 706,877
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 742,647
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -35,770
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,058
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -34,435
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,635
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -385,069
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,277,277
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 52
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,361
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,725
2. Pozostałe koszty (562A) 13,725
O. Walutowe straty (563) 138
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 498
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,309
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -399,378
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -402,258
Date of updating data: 23.08.2016