Utwórz fakturę

Eko - Salmo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Eko - Salmo
PIN 31359647
TIN 2020356734
Numer VAT SK2020356734
Data utworzenia 12 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Eko - Salmo
Závodná 8
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 199 978 €
Zysk 15 053 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@ekos.sk
witryna internetowa http://www.eko-salmo.sk;http://www.ekos.sk
Telefon(y) +421245522031, +421243637272, +421243294028, +421243421112, +421245522450
Telefon(y) kom. +421911409966, +421911880013, +421911351051, +421944451828
Nr(y) faksu 0245522473
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 977,019
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 506,498
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 506,498
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 72,699
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 35,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,744
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 376,834
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 434,226
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 698
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 698
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 392,627
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 206,733
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,733
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 183,375
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,901
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,231
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,670
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36,295
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,695
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 29,600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 977,019
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 432,818
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 149,374
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 149,374
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 154,746
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,311
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,311
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 96,334
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 324,113
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -227,779
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 544,201
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 215
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 211
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 267,840
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 134,885
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 134,885
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,204
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 41,337
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,140
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,274
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,645
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 19,645
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 256,501
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,147,591
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,199,978
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,147,591
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,387
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,175,952
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 130,713
D. Usług (účtová grupa 51) 429,858
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 499,334
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 364,888
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120,935
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,511
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 17,164
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60,021
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60,021
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,862
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,026
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 587,020
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,256
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,252
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9,252
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,211
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,749
2. Pozostałe koszty (562A) 15,749
O. Walutowe straty (563) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,393
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,955
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,071
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,018
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 58
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,053
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015