Utwórz fakturę

Sika Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Sika Slovensko
PIN 31359710
TIN 2020315297
Numer VAT SK2020315297
Data utworzenia 04 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sika Slovensko
Rybničná 38/e
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 641 671 €
Zysk 286 252 €
Kapitał 4 103 106 €
Kapitał własny 1 105 345 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244681501, 0244681502, 0249200403, 0249200442, 0249200443, 0249200444, 0249200400, 0249200411, 0903
Telefon(y) kom. 0903777568, 0903782442
Nr(y) faksu 0249200443
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,880,119
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 882,975
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 83,961
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 83,961
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 799,014
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 206,536
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 522,372
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,104
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,002
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,989,705
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 708,646
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,330
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 707,316
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 64,244
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 64,244
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,205,778
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,179,193
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,429
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,165,764
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,401
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,184
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,037
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,102
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,935
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,439
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 7,439
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,880,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,391,597
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,130,518
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,130,518
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 113,052
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 113,052
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -138,225
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -138,225
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 286,252
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,488,522
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,217,454
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,206,195
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,044,594
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 161,601
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 786,169
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,338
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,390
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,818
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 271,068
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 117,333
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 153,735
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,641,671
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,589,279
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,527
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,865
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,131,851
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,521,812
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 227,708
D. Usług (účtová grupa 51) 1,812,683
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,257,918
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 931,144
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 305,909
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,865
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,948
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 86,007
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 86,007
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,164
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 199,611
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 509,820
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,041,603
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,140
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 787
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 787
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 353
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86,995
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 78,826
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 78,826
O. Walutowe straty (563) 6,104
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,065
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85,855
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 423,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 137,713
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 132,133
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,580
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 286,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31359710 TIN: 2020315297 Numer VAT: SK2020315297
 • Zarejestrowana siedziba: Sika Slovensko, Rybničná 38/e, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 październik 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 01.07.2012
  Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 25.02.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SIKA AG 1 130 518 € (100%) Baar CH-6340 Švajčiarsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marína Kunská Podniková 1 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 25.02.2015
   13.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš Garbiarska 49/50 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 01.07.2012
   14.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Šišolák Novinárska 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.01.2008
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   24.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 06
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   15.07.2004Nové obchodné meno:
   Sika Slovensko, spol. s r.o.
   14.07.2004Zrušené obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   14.05.2003Nové sidlo:
   Rybničná 38/e Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   SIKA AG Zugerstrasse 50 Baar CH-6340 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.03.1999
   13.05.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   27.07.2001Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   07.09.1999Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť
   sprostredkovateľská činnosť a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bernard Benko Astrova 46 Bratislava 821 01
   06.09.1999Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   22.04.1999Noví spoločníci:
   SIKA FINANZ AG Zugerstrasse 50 Baar Švajčiarsko
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   19.05.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava
   21.04.1997Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   06.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Hans Ruedi Ursprung In der Halde 32 Bludenz Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Lopenická 1198/6 Bratislava
   05.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.1995Noví spoločníci:
   SIKA - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   24.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   04.10.1993Nové obchodné meno:
   SIKA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sika - Plastiment Gesellschaft m.b.H. Fabrik chem. Baustoffe A-6700 Bludenzbings Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Kmiť Röntgenova 2 Bratislava