Utwórz fakturę

Enviteam - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Enviteam
PIN 31359965
TIN 2020345745
Numer VAT SK2020345745
Data utworzenia 16 wrzesień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Enviteam
Továrenská 8
90066
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 309 763 €
Zysk 1 895 €
Kapitał 501 181 €
Kapitał własny 282 475 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0260301040, 0260301020, 0260301041, 0260301043
Nr(y) faksu 0260301043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 375,701
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,343
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,343
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 80,632
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,711
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 218,896
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 99,499
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 69,040
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,459
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,808
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,076
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,076
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,732
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 11,638
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,618
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 20
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,951
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,253
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,698
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 61,462
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,462
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 60,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 375,701
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284,370
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,921
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,921
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,554
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,554
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 261,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 261,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,895
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,040
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,592
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,592
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 55,116
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,509
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,509
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,962
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,969
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,958
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,718
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,332
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,332
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 30,291
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 86
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 30,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 265,892
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 309,763
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,169
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 149,760
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,963
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,784
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,087
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,416
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,977
D. Usług (účtová grupa 51) 43,920
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,377
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,655
4. Koszty społeczne (527, 528) 362
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,440
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 61,197
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 61,197
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,347
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 125,127
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 226
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 106
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 111
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,987
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,454
2. Pozostałe koszty (562A) 2,454
O. Walutowe straty (563) 1,069
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,464
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,761
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,586
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,691
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,691
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,895
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015