Utwórz fakturę

AMWAY SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AMWAY SLOVENSKO
Stan W likwidacji
PIN 31360254
TIN 2020301701
Numer VAT SK2020301701
Data utworzenia 19 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AMWAY SLOVENSKO
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 153 287 €
Zysk -28 706 €
Kapitał 703 119 €
Kapitał własny -865 400 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 580,219
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,056
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,056
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,056
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 511,083
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,520
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,520
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 444,755
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 395,170
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,170
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,585
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,808
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 588
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 63,220
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 67,080
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,196
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 64,884
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 580,219
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -894,106
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 45,054
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 45,054
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 126,809
2. Inne fundusze (427, 42X) 126,809
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,043,902
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,043,902
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,706
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,468,500
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 156
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 156
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 549,101
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 499,639
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 499,639
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,329
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,325
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,808
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 544,680
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,069
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 543,611
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 374,563
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,825
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,825
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,147,679
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,153,287
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,437,540
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 710,139
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,603
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,005
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,108,466
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 815,378
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,948
D. Usług (účtová grupa 51) 3,115,019
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,608
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 76,606
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,427
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,575
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,858
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,681
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,681
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,528
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -13,478
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,924
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,821
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 163,334
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 913
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 909
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,769
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,107
2. Pozostałe koszty (562A) 5,107
O. Walutowe straty (563) 1,129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,533
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,856
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 51,671
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 51,671
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -28,706
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31360254 TIN: 2020301701 Numer VAT: SK2020301701
 • Zarejestrowana siedziba: AMWAY SLOVENSKO, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 październik 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Amway International Development, Inc. 6 639 € (100%) City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.06.2015Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s. r. o., v likvidácii
   10.06.2015Zrušené obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   14.10.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   13.10.2014Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   20.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Michael Johannes Arthur van der Ploeg Minorstr. 17 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.04.2011
   19.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florczuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   28.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   14.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Marek Florezuk Sengera Cichego 10 m 4 Varšava 028 70 Poľská republika Vznik funkcie: 05.05.2005
   13.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   27.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ildiko Oroszová Tomášikova 7 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.01.2002
   26.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   16.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Pavol Norulák Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   15.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   09.09.1999Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   08.09.1999Zrušené sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prevádzka skladov vrátane colných skladov
   školiaca činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   01.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Zrušeny spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   18.07.1997Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   17.07.1997Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   07.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nový štatutárny orgán:
   Dkfp.Dr. Klaus Tremmel Am Kreuzerweg 10 Ternitz Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Romanova 40 Bratislava
   06.10.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava
   19.10.1993Nové obchodné meno:
   AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 12 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, zmluvná výroba, dovoz, vývoz, nákup, predaj, marketing a distribúcia výrobkov /tejto spoločnosti a tretích strán/, včítane spotrebného tovaru a domácich potrieb, ako aj poskytovanie s tým spojených služieb
   prevádzka skladov včítane colných skladov
   školiace služby v oblasti techniky moderného obchodu, ako aj managment, predaj, marketing, financie, účtovníctvo a kontrola inventáru
   prejednávanie a vyhotovovanie zmlúv všetkého druhu pre akékoľvek legálne podnikanie v ktorejkoľvek časti sveta v súvislosti so záujmami spoločnosti, ktoré sú tu stanovené
   všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia alebo sú podobné činnostiam uvedeným v odsekoch a/ - d/
   Noví spoločníci:
   Amway International Development, Inc. 1209 Orange Street City of Wilmington, County of New Castle Delaware, USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jana Mikulášová Trnavská 5 Bratislava