Utwórz fakturę

MBI Marketingberatung International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MBI Marketingberatung International
PIN 31360262
TIN 2020319631
Numer VAT SK2020319631
Data utworzenia 01 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MBI Marketingberatung International
Jašíkova 2
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 027 462 €
Zysk -235 146 €
Kapitał 699 794 €
Kapitał własny 26 847 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421248291272
Date of updating data: 19.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 512,819
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 4,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 364,710
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,537
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,537
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 39,738
8. Podatek odroczony należności (481A) 39,738
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 292,115
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 289,652
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,652
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,320
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 601
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,719
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 144,109
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,466
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 141,643
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 512,819
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 406
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 192,463
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,576
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,273
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,697
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -235,146
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,413
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 82,437
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 81,125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,312
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 417,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 39,233
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,233
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 36,144
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 32,566
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,711
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,478
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,721
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,123
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,123
Date of updating data: 19.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 995,241
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,027,462
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 618
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 994,623
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 208
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,013
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,264,081
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,089
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 29,901
D. Usług (účtová grupa 51) 958,965
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 158,975
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 108,919
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,529
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,527
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,380
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 27,252
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,519
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -236,619
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,286
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,329
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,329
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,329
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,524
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,767
2. Pozostałe koszty (562A) 4,767
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,753
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -241,814
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -6,668
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -9,548
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -235,146
Date of updating data: 19.10.2016
Date of updating data: 19.10.2016