Utwórz fakturę

MATADORFIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MATADORFIX
PIN 31360394
TIN 2020352785
Numer VAT SK2020352785
Data utworzenia 21 październik 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATADORFIX
Kopčianska cesta 24
85201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 480 156 €
Zysk 40 723 €
Kapitał 360 499 €
Kapitał własny 327 273 €
Dane kontaktowe
E-mail slaninkova@matadorfix.sk
Telefon(y) 0245647473, 0908717105, 0233331725
Nr(y) faksu 0245647473
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 397,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,574
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,574
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,574
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 393,770
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,836
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 72
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,764
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 739
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 739
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 739
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 178,722
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 177,975
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 177,975
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 747
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 199,473
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 529
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 198,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 890
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 890
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 397,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 367,996
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 351,686
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 351,686
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 21,201
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 21,201
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,614
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,614
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,723
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,491
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,065
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,065
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,712
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 744
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,970
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,183
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,183
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 473,828
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 480,156
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 458,828
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,017
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 360,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,912
D. Usług (účtová grupa 51) 24,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,109
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,582
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,930
4. Koszty społeczne (527, 528) 597
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 347
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,156
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,488
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,977
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,607
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,139
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 85,495
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,580
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,580
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,580
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 249
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,331
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,470
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,747
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,747
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 40,723
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015