Utwórz fakturę

B & K - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B & K
PIN 31361021
TIN 2020301789
Numer VAT SK2020301789
Data utworzenia 01 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B & K
Palisády 20
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 623 397 €
Zysk 2 205 €
Kapitał 674 399 €
Kapitał własny 275 591 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254430701
Nr(y) faksu 0254430692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 312,772
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,389
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,389
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,602
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 787
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 288,910
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,064
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,064
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 136,169
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 136,086
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,086
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 83
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 130,677
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,512
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 127,165
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,473
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,473
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 312,772
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 207,791
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 664
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 996
2. Inne fundusze (427, 42X) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 167,413
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 167,413
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,205
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,218
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,046
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,046
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 95,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,489
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,489
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,119
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,706
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,388
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,124
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,346
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,346
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,763
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,763
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 622,286
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 623,397
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 553,253
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,439
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,594
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,111
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 615,099
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 384,470
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,208
D. Usług (účtová grupa 51) 55,997
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 132,724
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,461
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,578
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,688
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,051
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,051
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,961
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,298
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 162,017
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,136
O. Walutowe straty (563) 570
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,566
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,105
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,193
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 988
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 988
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015