Utwórz fakturę

DATA SYSTEMS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy DATA SYSTEMS
PIN 31361242
TIN 2020352620
Numer VAT SK2020352620
Data utworzenia 04 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DATA SYSTEMS
Trnavská 82
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 603 302 €
Zysk 244 470 €
Kapitał 772 598 €
Kapitał własny 421 111 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249103811
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 881,365
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 344,143
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 223,064
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,171
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 188,054
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,839
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 121,079
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 121,079
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 535,859
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 220,375
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 208,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,215
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 315,484
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 968
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 314,516
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,363
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,363
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 881,365
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 793,172
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,134
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,134
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,858
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,858
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 24,815
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 24,815
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 509,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 509,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,470
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,193
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,460
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,460
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 70,855
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,911
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,911
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,584
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,478
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,882
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,878
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,878
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 742,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 603,302
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 215,082
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 387,430
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,355
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 208,412
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,579
D. Usług (účtová grupa 51) 58,659
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,710
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 121,940
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,525
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,245
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,437
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,804
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,804
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,754
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 138,947
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 322,862
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138,768
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 138,761
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 138,761
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 441
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 138,327
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 277,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,804
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 32,804
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 244,470
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016