Utwórz fakturę

OVB Allfinanz Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy OVB Allfinanz Slovensko
PIN 31361358
TIN 2020352719
Numer VAT SK2020352719
Data utworzenia 15 listopad 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OVB Allfinanz Slovensko
Kukuričná 8
83248
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 185 008 €
Zysk 3 036 129 €
Kapitał 10 627 818 €
Kapitał własny 4 255 604 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905980828, 0905980829, 0915989123
Telefon(y) kom. 0915989123
Nr(y) faksu 0258102406
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,663,401
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 950,692
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 465,525
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 465,525
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 386,584
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,467
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 201,841
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 178,276
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 98,583
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 8,299
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 90,284
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,679,423
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 117,585
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 117,585
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,645,877
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,645,877
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,360,596
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,177,160
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,177,160
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 586
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 182,850
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,555,365
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 855
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,554,510
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,286
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,181
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 105
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,663,401
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,663,390
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 427,261
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 427,261
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,036,129
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,000,011
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,097
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,097
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,940,484
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,270,881
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,960
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,248,921
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 114,331
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 62,230
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 481,192
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,850
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,049,430
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 103,739
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,945,691
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 37,125,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,185,008
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 37,125,228
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,319
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035,461
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,147,757
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 450,486
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,776
D. Usług (účtová grupa 51) 29,874,531
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,651,913
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,009,004
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 580,108
4. Koszty społeczne (527, 528) 62,801
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,672
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 498,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 498,319
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,098
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 213,603
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 427,911
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,037,251
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,802,987
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,829
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19,828
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19,828
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,462
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) -900
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,625
2. Pozostałe koszty (562A) 12,625
O. Walutowe straty (563) 860
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,877
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,633
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,032,618
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 996,489
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,212,748
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -216,259
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,036,129
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016