Utwórz fakturę

BOD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOD
PIN 31361480
TIN 2020329377
Numer VAT SK2020329377
Data utworzenia 12 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOD
Majerská 56
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 557 712 €
Zysk 168 825 €
Kapitał 3 066 256 €
Kapitał własny 1 078 417 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902137403
Nr(y) faksu 0245257284
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 775,674
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 260,252
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 260,252
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 260,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 514,908
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 163,500
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 150,771
3. Produkty (123) - /194/ 12,619
4. Zwierzęta (124) - /195/ 110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 272,391
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 272,298
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 272,298
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 93
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,087
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,930
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 514
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 514
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 775,674
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,885
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,885
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 356,730
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 356,730
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,825
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,595
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,415
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,350
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,065
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 223,074
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 124,968
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,968
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 466
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,440
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,010
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,772
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,418
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,106
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,274,737
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,557,712
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,274,657
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 80
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -3,245
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,283,051
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,169
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,334,695
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,575,714
D. Usług (účtová grupa 51) 176,245
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 201,069
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 137,127
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 7,968
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,130
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,844
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,763
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 80,856
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 80,856
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,276,358
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,623
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 223,017
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 519,533
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,462
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,236
2. Pozostałe koszty (562A) 3,236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,226
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,441
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 216,576
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 47,751
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 69,004
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -21,253
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 168,825
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015