Utwórz fakturę

ANASOFT APR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ANASOFT APR
PIN 31361552
TIN 2020345778
Numer VAT SK2020345778
Data utworzenia 15 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANASOFT APR
Mlynská dolina 41
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 738 137 €
Zysk 58 885 €
Kapitał 5 964 000 €
Kapitał własny 1 310 686 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@anasoft.sk
witryna internetowa http://www.anasoft.sk
Telefon(y) +421232234111, +421232234100, +421265420289
Nr(y) faksu 0232234100
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,973,043
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,066,863
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 164,670
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 164,670
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 435,657
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 116,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 319,252
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 466,536
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 42,077
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 424,458
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,735,605
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 116,125
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 114,378
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,561
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,561
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,330,360
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,311,151
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,470
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,356
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,291,325
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,209
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,274,559
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,022
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,272,537
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 170,575
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 92,597
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 77,978
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,973,043
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,422,161
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,422
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 144,159
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 144,159
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,032,127
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,032,127
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,885
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,550,882
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 629,986
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 60,611
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 569,375
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,775,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 606,209
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,345
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 120,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 237,110
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 121,572
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142,115
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548,538
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 145,177
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 145,177
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 175
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,628,930
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,738,137
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 293,171
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,335,759
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 338,104
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,756,650
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,453
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,646,212
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 221,691
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 479,912
D. Usług (účtová grupa 51) 3,098,427
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,735,459
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,857,464
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 797,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 80,546
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,553
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 280,135
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 280,135
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,708,395
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 62,752
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,888
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 91,925
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,167,004
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46,743
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 23,450
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 23,450
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 229
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 229
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 23,064
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 45,182
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,366
2. Pozostałe koszty (562A) 16,366
O. Walutowe straty (563) 24,473
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,343
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,561
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 93,486
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 34,601
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 93,735
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -59,134
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,885
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015