Utwórz fakturę

M a H - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy M a H
PIN 31361781
TIN 2020334613
Numer VAT SK2020334613
Data utworzenia 17 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M a H
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 015 495 €
Zysk 1 800 €
Kapitał 7 782 072 €
Kapitał własny 2 915 049 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421268208424, +421269251129, +421268208425
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,408,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,899,337
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,460
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,460
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,892,877
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,055,344
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,230,727
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 581,696
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,110
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,395,516
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,550,104
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 532,354
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 10,080
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,007,670
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 505,043
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 392,143
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,712
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 333,431
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 112,870
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 340,369
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,536
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 331,833
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 113,367
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 93,106
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 20,261
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,408,220
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,903,591
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,536,657
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,536,657
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,800
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,476,321
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 311,459
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,455
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 295,004
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,638,065
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,334,952
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,952
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 48,556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 37,730
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,315
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,512
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,508
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,508
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,443,289
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 28,308
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,935
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,373
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,835,485
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,015,495
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,912,524
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 796,081
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -13,176
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,126,880
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 193,186
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,899,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,818,100
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 261,276
D. Usług (účtová grupa 51) 485,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,166,928
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 846,155
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 294,770
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,003
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 69,970
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 265,192
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 265,192
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,569,952
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262,233
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 116,236
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,130,445
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,263
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,263
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,263
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 94,688
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 71,743
2. Pozostałe koszty (562A) 71,743
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 22,942
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93,425
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,811
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,011
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 18,129
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,800
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017