Utwórz fakturę

NECTEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy NECTEL
PIN 31362141
TIN 2020319730
Numer VAT SK2020319730
Data utworzenia 26 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NECTEL
Hrachová 18D
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 103 448 €
Zysk 19 647 €
Kapitał 2 595 612 €
Kapitał własny 1 943 189 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243330088, 0423339990, 0243630611, 0243630612, 0243630613
Nr(y) faksu 0243339990
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,945,505
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 258,833
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 252,902
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 111,250
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 141,652
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,931
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,931
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,670,586
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 130,401
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 130,401
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37,558
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 35,980
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,980
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,578
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,471,883
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,470,277
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,715
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,436,562
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,606
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,030,744
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 40,663
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 990,081
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,086
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 83
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,003
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,945,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 797
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 4,242
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 4,242
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,866,184
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,866,184
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,647
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,044,635
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,245
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,518
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 43,727
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 914,077
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 518,034
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,810
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 504,224
2. Wartość netto kontraktu (316A) 149,498
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,391
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 73,051
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45,291
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 112,634
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,178
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 82,715
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 82,715
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,598
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,105,275
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,103,448
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,986,169
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 101,137
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,142
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,047,885
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,363,221
D. Usług (účtová grupa 51) 2,022,652
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,482,138
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,083,418
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 371,301
4. Koszty społeczne (527, 528) 27,419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,221
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 68,235
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 68,235
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 53,137
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -22,017
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73,298
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 55,563
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,600,296
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,826
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,208
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 162
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 162
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 456
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,114
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 1,207
O. Walutowe straty (563) 373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,534
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,288
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,275
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,628
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,206
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,578
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,647
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016