Utwórz fakturę

Reckitt Benckiser - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Reckitt Benckiser
PIN 31362150
TIN 2020318025
Numer VAT SK2020318025
Data utworzenia 26 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Reckitt Benckiser
Drieňová 3
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 349 565 €
Zysk 455 068 €
Kapitał 134 672 756 €
Kapitał własny 130 479 378 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255410921
Date of updating data: 21.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 120,378,973
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 115,058,220
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,221
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,221
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 115,040,999
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 115,040,999
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,975,206
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,968
8. Podatek odroczony należności (481A) 15,968
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,045,165
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,917,372
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,917,372
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,925,249
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 200,570
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,974
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 914,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 711
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 913,362
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 345,547
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 59,282
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 286,265
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 120,378,973
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,503,370
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 115,040,999
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 455,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,875,603
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,201
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,201
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,298,185
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,070,418
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,070,418
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,221
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,925
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,621
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,557,217
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,557,217
Date of updating data: 21.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,361,492
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,349,565
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,256,711
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,197
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,496
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,161
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,508,509
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,745,197
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,223
D. Usług (účtová grupa 51) 14,398,974
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 272,941
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 194,767
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 76,312
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,862
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -2,456
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,290
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,290
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26,215
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -10,789
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,914
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 841,056
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,126,514
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,516
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,927
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11,927
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22,589
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 222,249
O. Walutowe straty (563) 217,981
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -187,733
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 653,323
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 198,255
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 194,633
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,622
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 455,068
Date of updating data: 21.09.2015
Date of updating data: 21.09.2015