Utwórz fakturę

PPD Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PPD Services
PIN 31362168
TIN 2020296201
Numer VAT SK2020296201
Data utworzenia 26 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPD Services
Tuhovská 1
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 977 028 €
Zysk 19 521 €
Kapitał 483 920 €
Kapitał własny 125 706 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948206939, +421948194056, +421948089671, +421948125284, +421948430732, +421948480342, +421948450761
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 342,952
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,578
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 484
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 484
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,094
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,094
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 338,042
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,396
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 156
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,240
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,615
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,450
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 165
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 326,014
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 314,857
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,857
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 563
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,454
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,332
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 342,952
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,228
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 55,069
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 55,069
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,507
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,507
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,131
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,528
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,397
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,521
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,797
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,797
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,708
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,536
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,536
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,889
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,794
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,516
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,709
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 264
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,268
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,268
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,648
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 33,286
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 978,172
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 977,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 955,206
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,395
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,427
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,741
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 152,122
D. Usług (účtová grupa 51) 316,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 457,952
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 328,714
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 121,485
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,753
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,100
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,671
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,671
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,741
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,140
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,287
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 487,069
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,144
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,139
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,139
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,691
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,792
2. Pozostałe koszty (562A) 1,792
O. Walutowe straty (563) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,876
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,547
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,740
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,219
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,219
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 19,521
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015