Utwórz fakturę

PERSONA GRATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERSONA GRATA
PIN 31362346
TIN 2020891510
Data utworzenia 30 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERSONA GRATA
Kolískova 12
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 700 €
Zysk 1 375 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,840
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,832
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,056
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,056
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,056
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,776
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,663
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 113
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,205
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,191
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,284
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,093
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,375
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 155
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,700
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,700
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,700
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,781
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,506
D. Usług (účtová grupa 51) 1,455
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 445
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,375
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,375
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,919
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,739
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 64
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -64
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,855
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,375
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4442359.tif
Date of updating data: 25.06.2015