Utwórz fakturę

MEDIAL CAPITAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDIAL CAPITAL
PIN 31362524
TIN 2020885383
Numer VAT SK2020885383
Data utworzenia 26 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIAL CAPITAL
Plynárenská 3, P.O.Box 23
82006
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 102 €
Zysk -142 872 €
Kapitał 6 218 020 €
Kapitał własny 3 641 877 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253416120, 0253416233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,114,702
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 423,512
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 90,370
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,704
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 35,666
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 333,142
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 14,535
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 318,607
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,606,414
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,451,437
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 166
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,451,271
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,398
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,398
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,398
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 87,174
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 87,174
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,339
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 46
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 62,293
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 84,776
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 83,795
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 963
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,114,702
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,509,370
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,555,933
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,555,933
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 255,600
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 255,600
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 11,216
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 11,216
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 829,493
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,118,818
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -289,325
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -142,872
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,605,332
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,581,246
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,436,951
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 146
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 144,146
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,088
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 895
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 895
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,686
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,891
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,556
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,998
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,998
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,818
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,102
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,363
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,005
D. Usług (účtová grupa 51) 11,624
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 131,793
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,773
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,427
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,593
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 649
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 30,350
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 30,350
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,942
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -181,261
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -16,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106,818
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 16,597
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 90,221
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 90,221
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67,286
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 16,597
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 42,071
2. Pozostałe koszty (562A) 42,071
O. Walutowe straty (563) 162
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 7,940
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 39,532
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -141,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,143
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,179
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -36
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -142,872
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362524 TIN: 2020885383 Numer VAT: SK2020885383
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIAL CAPITAL, Plynárenská 3, P.O.Box 23, 82006, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46 12.01.1996
  Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava 23.04.1997
  Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01 08.12.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MEDIAL, družstvo 1 811 957 € (70.9%) Bratislava 851 04
  Tomáš Fabšič 743 976 € (29.1%) Heyrovského 16 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.03.2007Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo Haanova 10/a Bratislava 851 04
   11.03.2007Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   06.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   10.03.2005Noví spoločníci:
   Tomáš Fabšič Heyrovského 16 Bratislava 841 03
   09.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.11.2003Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   06.11.2003Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru z účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting
   leasing
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Marta Bieliková Hálova 17 Bratislava
   Ing. Ľubo Fabšič Na Hriadkach 51 Bratislava 841 01
   Valent Hatala Bernolákova 174 Chynorany
   Ľudovít Izsák 1292 Neded
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   08.12.1999Nové obchodné meno:
   MEDIAL CAPITAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, družstvo IČO: 00 679 143 Haanova 10/a Bratislava 851 04
   VZTMontáže, s.r.o. IČO: 35 697 661 Plynárenská 3, P.O.Box 23 Bratislava 26 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubo Fabšič Na hriadkach 51 Bratislava 841 01
   07.12.1999Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.1997Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   22.04.1997Zrušeny spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   12.01.1996Noví spoločníci:
   EKOSTROJ a.s IČO: 31 370 292 Plynárenská 3 Bratislava 820 06
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ondrej Štrigner 157 Most pri Bratislave 900 46
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava
   26.11.1993Nové obchodné meno:
   MEDIAL LIFT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 28 Bratislava 833 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektovanie elektrických zariadení
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovateľské služby k horeuvedeným činnostiam
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   Noví spoločníci:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov Mánesovo námestie 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Uberal Brančská 3 Bratislava
   Ing. Július Vačko Kuklovská 51 Bratislava