Utwórz fakturę

PEPSI-COLA SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEPSI-COLA SR
PIN 31362681
TIN 2020315396
Numer VAT SK2020315396
Data utworzenia 06 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEPSI-COLA SR
Nádražná 534
90101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 604 294 €
Zysk -298 983 €
Dane kontaktowe
E-mail job.sk@pepsiamericas.com
Telefon(y) 0484285227, 0484714811, 0484714821, 0557983710, 0557983714, 0557983777, 0347963110
Nr(y) faksu 0347963168
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,060,757
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,415,220
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 78,901
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 48,606
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 4,283
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 26,012
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,331,672
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 165,970
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,619,988
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,268,116
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 277,598
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,647
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,647
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,128,859
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 784,126
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 784,126
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 392,217
8. Podatek odroczony należności (481A) 392,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,270,560
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,102,178
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,102,178
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 168,382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,681,956
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,406
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,669,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,516,678
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 874,628
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 602,739
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 39,311
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,060,757
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,598,785
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 52,249,718
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 52,249,718
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 122,555
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 122,555
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,474,505
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,463,585
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -49,938,090
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,983
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,461,972
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 293,812
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 281,336
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,476
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 30,287
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 30,287
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,858,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,207,659
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,207,659
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 142,252
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 99,093
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 409,272
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 332
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,277,492
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 735,923
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 541,569
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,773
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,408,261
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,604,294
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,408,261
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,446
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,987
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 179,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,722,951
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,976,725
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,178,184
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,457
D. Usług (účtová grupa 51) 9,187,327
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,263,308
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,294,202
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 842,907
4. Koszty społeczne (527, 528) 126,199
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 75,392
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 848,771
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 848,771
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,351
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 74,393
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109,043
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -118,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,066,014
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102,428
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 102,419
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 279,872
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,544
2. Pozostałe koszty (562A) 8,544
O. Walutowe straty (563) 243,370
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 27,958
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -177,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -296,101
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -298,983
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31362681 TIN: 2020315396 Numer VAT: SK2020315396
 • Zarejestrowana siedziba: PEPSI-COLA SR, Nádražná 534, 90101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika 28.07.2006
  Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika 30.04.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  P-Americas, LLC 50 376 751 € (100%) Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jakub Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   09.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   06.06.2014Noví spoločníci:
   P-Americas, LLC One Pepsi Way Somers New York 015 89 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaku Vítovský Prokopova 1590 Vlašim 258 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2014
   05.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Josef Neumann 119 Čtyřkoly 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 28.07.2006
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   06.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Randy Michael Pankevicz Tobin Court 66 London, Ontario N6K 3Y4 Kanada Vznik funkcie: 31.12.2003
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   08.10.2003Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01 Vznik funkcie: 21.02.2001 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Michael Andrew Holmes 14466 North 87 Avenue AZ 85381, Peoria USA Vznik funkcie: 23.12.2002
   Eamonn Martin Murphy 15 Riverview Estate, Glasheen Road Cork City Írska republika Vznik funkcie: 23.12.2002
   07.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   26.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Róbert Balheim Gazdovský rad 51 Šamorín 930 01
   25.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   28.03.2000Nové sidlo:
   Nádražná 534 Malacky 901 01
   27.03.2000Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. 3501 Algonquin Road Rolling Meadows Illinois 600 08 USA
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   27.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivona Datková Šrobárova 2668/25 Poprad 058 01 Skončenie funkcie: 18.06.2002
   Ing. Mária Paulenová Ivánska cesta 11 Bratislava 821 04
   26.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   01.06.1998Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Zonnebaan 35 3606 CH Maarssen Holandsko
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   14.04.1997Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   05.12.1996Noví spoločníci:
   PepsiCo Global Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   PepsiCo Worldwide Investments B.V. Amsteldijk 166 1079 LH Amsterdam Holandsko
   04.12.1996Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   28.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Kevin James Mulkerin Závodná 19 Bratislava
   27.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava
   22.06.1994Nové sidlo:
   Ivánska cesta 26 Bratislava 820 04
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   21.06.1994Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Zrušeny spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   06.12.1993Nové obchodné meno:
   PEPSI-COLA SR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj potravinárskych a priemyselných výrobkov vrátane veľkoobchodu
   distribučná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PepsiCo Capitall Corporation NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   PepsiCo Finance (Antillies B) NV 11-B Pietermaaiplein, Willemstad Curacao Holandské Antily
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Molnár Smolenická 1 Bratislava