Utwórz fakturę

Contact Trade Centre - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Contact Trade Centre
PIN 31363377
TIN 2020302009
Numer VAT SK2020302009
Data utworzenia 30 listopad 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Contact Trade Centre
Ružová dolina 25
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 068 €
Zysk -15 081 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255422940, 0255422943, 0244644188
Nr(y) faksu 0255422943
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,721
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 94
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 94
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,151
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 92
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 92
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 878
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 476
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,721
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,725
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,949
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 110,203
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -112,152
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,446
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,738
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,738
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,456
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,716
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,716
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,281
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 991
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,468
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 252
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,068
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,068
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,068
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,759
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,215
D. Usług (účtová grupa 51) 12,761
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,189
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,143
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,502
4. Koszty społeczne (527, 528) 544
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 794
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,800
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,691
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,092
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,000
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 3,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,421
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 2,953
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 445
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -421
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,112
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 969
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 969
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015