Utwórz fakturę

Agentúra ŠIPKOVSKÝ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Agentúra ŠIPKOVSKÝ
PIN 31363725
TIN 2020312239
Data utworzenia 20 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra ŠIPKOVSKÝ
Pri Kolíske 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 406 €
Zysk 2 291 €
Kapitał 66 €
Kapitał własny -12 713 €
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,026
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,026
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,026
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,615
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 78
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,175
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,342
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,342
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,833
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 362
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 808
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 808
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,342
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 412
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 412
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -17,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,198
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,881
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,291
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,791
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 33
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,758
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,662
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,613
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 867
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 916
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,649
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,405
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,406
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 81
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,325
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,802
D. Usług (účtová grupa 51) 15,018
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,819
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,730
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 178
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,007
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,007
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,382
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,586
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 785
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 325
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 325
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 460
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -785
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,597
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,306
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,306
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,291
Date of updating data: 23.09.2016
Files
4240398.tif
Date of updating data: 23.09.2016