Utwórz fakturę

ARES - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARES
PIN 31363822
TIN 2020336626
Numer VAT SK2020336626
Data utworzenia 21 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARES
Športová 5
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 455 916 €
Zysk 92 362 €
Kapitał 556 545 €
Kapitał własny -38 196 €
Dane kontaktowe
E-mail ares@ares.sk
Telefon(y) 0220909631, 0800150339, 0915572438, 0917520508, 0243414664, 0248204513, 0248204523, 0248204527
Nr(y) faksu 0248204528
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 692,934
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 123,511
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,504
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 8,504
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,007
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 38,352
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 27,330
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,342
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,983
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 565,106
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 177,782
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66,893
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 99,967
4. Zwierzęta (124) - /195/ 500
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,422
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 889
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 889
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 132,079
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 132,079
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,079
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 254,356
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,175
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 252,181
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,317
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,317
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 692,934
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,270
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 225,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -278,396
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,260
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -280,656
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,362
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,656
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,417
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,689
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,241
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 363,524
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 308,523
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,523
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,443
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,249
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,306
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,715
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,715
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 241,008
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 253
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 240,755
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,379,953
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,455,916
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 541,372
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 14,550
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,781,821
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 75,963
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,292
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,918
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,343,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 395,351
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,073,668
D. Usług (účtová grupa 51) 538,856
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 275,622
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 202,152
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 66,071
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,399
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,755
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,301
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -22,488
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,194
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 112,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 405,831
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 369
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 95
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,938
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,401
2. Pozostałe koszty (562A) 1,401
O. Walutowe straty (563) 3,498
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,039
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 101,190
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,828
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,901
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -73
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92,362
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015