Utwórz fakturę

ENCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy ENCO
PIN 31364047
TIN 2020416343
Numer VAT SK2020416343
Data utworzenia 22 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENCO
Michalská 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 786 232 €
Zysk 804 532 €
Kapitał 9 921 324 €
Kapitał własny 7 660 857 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254435144
Nr(y) faksu 0254434768
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,682,837
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,764,047
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,029
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,029
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,380,400
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 59,748
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 692,122
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 100,119
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,444
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 518,634
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 8,333
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,382,618
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,382,618
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,904,670
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,059
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 19,059
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,209,111
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,356,709
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,461
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,237,248
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 230,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 607,953
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 14,449
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,676,500
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,069
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,662,431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,120
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,682,837
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,465,391
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,883,855
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,405
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,405
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 453,926
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 453,926
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,310,034
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,361,629
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -51,595
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 804,532
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216,778
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,975
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,546
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,429
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 37,748
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 37,748
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,163,256
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,081,475
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,875,577
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,898
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,258
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 943
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,580
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,799
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,799
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 668
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 668
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,786,232
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,175,170
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 565,233
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,729
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,850,655
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,356,405
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 445,167
D. Usług (účtová grupa 51) 589,174
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 281,592
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 223,214
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,647
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,731
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,218
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94,160
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94,160
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,939
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 935,577
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,349,657
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,323
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 77,936
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 77,936
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,387
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,387
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,490
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,490
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 80,833
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,016,410
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 211,878
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 211,037
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 841
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 804,532
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016