Utwórz fakturę

REHAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.03.2016
Basic information
Nazwa firmy REHAU
PIN 31364217
TIN 2020319785
Numer VAT SK2020319785
Data utworzenia 27 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REHAU
Kopčianska 82
85000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 189 572 €
Zysk 3 765 514 €
Kapitał 18 345 941 €
Kapitał własny 15 160 973 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@rehau.com
Telefon(y) 0263813422, 0268209110, 0268209115, 0268209116, 0268209117, 0268209118, 0268209119, 0268209123, 0268
Nr(y) faksu 0263813422
Date of updating data: 08.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,487,613
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,762,717
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,308
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,027
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,281
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,753,409
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 767,283
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 921,720
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,406
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,213,941
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,257,034
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,857,589
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,399,445
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 409,197
8. Podatek odroczony należności (481A) 409,197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,400,010
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,362,034
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,362,034
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 843,474
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 946,312
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 248,190
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 147,700
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,261
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 145,439
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,510,955
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,482,912
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,043
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,487,613
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,426,487
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,655,514
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,655,514
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 265,551
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 265,551
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,739,908
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,739,908
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765,514
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,061,126
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,148
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,904
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,304,546
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,728,809
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,728,809
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 77,869
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,832
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 453,036
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,739,432
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,739,432
Date of updating data: 08.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 77,194,848
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 77,189,572
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 19,126,660
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 39,716,653
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 762,460
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 739,805
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,843,994
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,193,669
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,048,311
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,972,162
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -42,594
D. Usług (účtová grupa 51) 4,732,371
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,656,640
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,237,211
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 388,745
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,684
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,432
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,235
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,235
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 739,797
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -188,087
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,156,402
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,995,903
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,895,523
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,823
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,276
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,276
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 25,547
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 37,049
O. Walutowe straty (563) 35,733
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,316
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,226
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,989,677
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,224,163
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,592,535
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -368,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,765,514
Date of updating data: 08.03.2016
Date of updating data: 08.03.2016