Utwórz fakturę

TREXIMA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Nazwa firmy TREXIMA Bratislava
PIN 31364381
TIN 2020343996
Numer VAT SK2020343996
Data utworzenia 20 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TREXIMA Bratislava
Drobného 29/3431
84407
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 277 791 €
Zysk 161 164 €
Kapitał 1 514 912 €
Kapitał własny 198 078 €
Dane kontaktowe
E-mail marian@trexima.sk
Telefon(y) 0233322294, 0233322222, 0233322233
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 924,509
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 225,776
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 888
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 888
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 224,888
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 140,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 84,307
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 690,353
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 233
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 233
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 15,850
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 15,850
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,525
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,764
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,764
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,476
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 637,745
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,356
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 625,389
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,380
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 81
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,299
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 924,509
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,336
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,881
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,881
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,416
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,867
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,717
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 10,220
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 10,220
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,295
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 8,202
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 284,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,287
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,193
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 62,352
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 46,974
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,255
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,862
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 52,227
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 52,227
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 360,845
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 360,845
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,277,791
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,239,749
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,042
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,063,411
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 99,143
D. Usług (účtová grupa 51) 1,345,965
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,552,926
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,186,220
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 342,479
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,227
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,084
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,766
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,766
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,527
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 214,380
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,794,641
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,398
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 471
2. Pozostałe koszty (562A) 471
O. Walutowe straty (563) 42
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,885
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,371
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 212,009
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 50,845
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 53,934
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,089
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 161,164
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016