Utwórz fakturę

EKORDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Nazwa firmy EKORDA
PIN 31364438
TIN 2020352917
Numer VAT SK2020352917
Data utworzenia 17 grudzień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKORDA
Révova 45
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 792 890 €
Zysk 56 812 €
Kapitał 1 459 819 €
Kapitał własny 634 879 €
Dane kontaktowe
E-mail info@ekorda.sk
witryna internetowa http://www.ekorda.sk
Telefon(y) kom. +421903450159
Nr(y) faksu 0248200402
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,628,961
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,465,233
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,465,233
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 122,485
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 966,824
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,263
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 293,661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 145,374
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,245
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 127,129
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,129
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,129
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 779
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,350
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,354
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,715
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 639
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628,961
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 757,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,541
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,946
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,946
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,455
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,455
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 660,986
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 660,986
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,812
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 854,884
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,426
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,426
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 778,530
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,883
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,883
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 686,442
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,752
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,126
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,762
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 565
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 29,518
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,518
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,410
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,337
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 259
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 16,078
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 759,667
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 792,890
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 759,667
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,583
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 705,489
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,160
D. Usług (účtová grupa 51) 117,658
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 467,222
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 330,211
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 125,698
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,313
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,290
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 43,515
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,515
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,181
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,665
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,798
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 593,849
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,179
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,171
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 1,171
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,867
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,237
2. Pozostałe koszty (562A) 5,237
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,630
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,688
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 75,713
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,901
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,901
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 56,812
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016