Utwórz fakturę

TYKY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TYKY
PIN 31364586
TIN 2020352884
Numer VAT SK2020352884
Data utworzenia 01 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TYKY
Vavilovova 16
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 362 095 €
Zysk 45 454 €
Kapitał 146 896 €
Kapitał własny 87 019 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 265,254
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,741
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,741
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,398
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,216
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,213
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,213
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,182
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 517
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,665
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 94,115
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 94,115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 265,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,473
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,519
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 81,519
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,454
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,121
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 174
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 174
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 81,881
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,881
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,339
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,943
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,857
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,927
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 660
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 660
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 350,437
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 362,095
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 207,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 143,131
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,659
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 303,664
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 112,496
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,121
D. Usług (účtová grupa 51) 57,767
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,837
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,150
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,696
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,175
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,730
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,730
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,706
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,986
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 58,431
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 134,052
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 162
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 157
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -157
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,274
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,820
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,820
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 45,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015