Utwórz fakturę

Legiodomy, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Legiodomy, družstvo
PIN 31365051
TIN 2020867772
Numer VAT SK2020867772
Data utworzenia 28 grudzień 1993
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Legiodomy, družstvo
Americká 1
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 181 €
Zysk 17 723 €
Kapitał 241 640 €
Kapitał własny 222 315 €
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 244,416
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 147,734
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 147,734
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 483
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 147,251
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 96,682
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 52,526
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,999
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,527
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,156
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 207
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,949
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 244,416
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,841
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,299
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,299
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 158,353
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 158,353
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,807
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,807
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,723
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,993
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,993
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,008
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,008
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,766
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -159
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,376
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,132
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -130
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,181
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 81,793
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,388
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,190
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,219
D. Usług (účtová grupa 51) 34,646
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,840
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 10,750
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,090
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,157
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,977
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,977
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 351
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,991
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,928
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 48
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 48
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 204
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -156
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 22,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,112
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,112
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,723
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017