Utwórz fakturę

PosAm - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy PosAm
PIN 31365078
TIN 2020315440
Numer VAT SK2020315440
Data utworzenia 03 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PosAm
Bajkalská 28
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 998 163 €
Zysk 2 557 546 €
Dane kontaktowe
E-mail hpsupport@posam.sk
witryna internetowa http://www.posam.sk
Telefon(y) +421249239111, +421249239387
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,058,806
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,928,863
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,300,607
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,225,112
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 9,261
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 66,234
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,628,256
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 164,205
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,226,141
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 237,910
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,353,979
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 205,152
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 357
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 204,795
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 398,510
8. Podatek odroczony należności (481A) 398,510
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,142,454
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,771,513
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,122,858
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,648,655
2. Wartość netto kontraktu (316A) 330,073
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,827
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 38,041
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,607,863
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,326
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,595,537
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 775,964
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 151,800
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 624,164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,058,806
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,829,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 170,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 170,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,084,464
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,084,464
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,557,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,318,843
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,173
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24,173
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 62,402
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 62,402
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,310,572
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,376,772
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,403
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,279,369
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 655,547
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 351,140
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924,643
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,470
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,908,052
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 167,743
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,740,309
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,644
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 910,953
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 184,358
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 726,595
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,514,400
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,998,163
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,648,296
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,700,420
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 403,840
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 79,923
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165,684
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,642,395
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,725,751
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 596,150
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,926
D. Usług (účtová grupa 51) 17,471,527
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,055,495
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,338,769
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,566,170
4. Koszty społeczne (527, 528) 150,556
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,567
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 943,964
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 927,225
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 16,739
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 23,874
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 24,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772,947
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,355,768
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,955,202
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,307
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19,456
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19,456
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,851
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,223
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 7,483
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,740
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 11,084
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,366,852
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 809,306
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,001,447
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -192,141
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,557,546
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016