Utwórz fakturę

ARGUSS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARGUSS
PIN 31365213
TIN 2020306024
Numer VAT SK2020306024
Data utworzenia 03 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARGUSS
Záhradnícka 27
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 469 946 €
Zysk 231 522 €
Dane kontaktowe
E-mail arguss@arguss.sk
witryna internetowa http://www.arguss.sk
Telefon(y) +421255421642, +421255565632, +421255645914, +421255645915, +421255645916, +421255645917
Telefon(y) kom. +421918803405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 928,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 385,607
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 385,607
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 27,222
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 260,743
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,175
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,467
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 522,971
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,699
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,668
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,031
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,132
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,132
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,132
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 157,313
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 120,796
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,796
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6,762
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,138
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 343,827
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 333,125
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,702
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19,680
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,680
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 928,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 480,993
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 242,167
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 242,167
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 231,522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 388,564
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,045
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,172
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,786
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 87
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 5,416
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 189,678
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 106,656
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,656
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,886
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,340
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,685
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,854
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,257
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,785
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,785
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 162,640
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 58,701
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 58,701
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,455,055
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,469,946
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 497
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,454,558
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 445
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,446
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,153,232
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 369
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 142,177
D. Usług (účtová grupa 51) 371,160
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 469,224
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 332,797
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 115,214
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,213
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,144
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 119,713
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 119,713
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 95
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,830
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,180
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 316,714
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 941,349
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,716
2. Pozostałe koszty (562A) 16,716
O. Walutowe straty (563) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,365
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 295,594
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 64,072
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 71,474
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -7,402
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 231,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015