Utwórz fakturę

ELESKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELESKO
PIN 31365370
TIN 2020296399
Numer VAT SK7020000911
Data utworzenia 17 styczeń 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELESKO
Ventúrska 1
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 706 355 €
Zysk 430 074 €
Kapitał 33 164 544 €
Kapitał własny 20 476 989 €
Dane kontaktowe
E-mail info@elesko.sk
Telefon(y) 0220922649
Nr(y) faksu 0220922650
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,794,645
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,049,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 28,049,154
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 724,932
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 21,765,129
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,507,728
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 2,591,710
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 420,395
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 39,260
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,637,419
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,914,913
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 122,303
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,792,444
3. Produkty (123) - /194/ 166
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,707,517
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,497,192
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,458,933
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,259
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,625
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 143,700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,989
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 873
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,116
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 108,072
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,645
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 103,427
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,794,645
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,787,064
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,696
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,696
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,463,167
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 73,461
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 73,461
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,839,334
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,839,334
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 430,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,348,044
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,311,184
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 6,267,110
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,854
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,707
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 0
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 37,513
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,978
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,978
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 621,983
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 133,419
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,318
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,041
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,984
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,150
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446,389
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,600
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,600
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,394,299
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 659,537
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 615,543
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 43,994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,707,239
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,706,355
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,538
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,868,741
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 435,364
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,101
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,595
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,016
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,904,222
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,538
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 655,653
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 4,479
D. Usług (účtová grupa 51) 413,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 437,425
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 311,898
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 108,473
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,054
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30,416
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,252,430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,252,430
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,907
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 637
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,087
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 802,133
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,235,424
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 884
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 883
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 231,718
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 230,279
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,306
2. Pozostałe koszty (562A) 209,973
O. Walutowe straty (563) 837
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 602
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -230,834
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 571,299
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 141,225
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 138,345
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 430,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31365370 TIN: 2020296399 Numer VAT: SK7020000911
 • Zarejestrowana siedziba: ELESKO, Ventúrska 1, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 styczeń 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tomáš Ledecký predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 24.07.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   19.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 24.07.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   18.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   30.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   07.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   06.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   04.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   03.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   15.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   16.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   15.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   19.10.2011Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   ubytovacie služby s poskytovanm prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   29.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   04.01.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v rybárstve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   čistiace a upratovacie služby
   výroba nápojov
   správa bytového alebo nebytového fondu
   03.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   prenájom motorových vozidiel
   výroba vína
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   24.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   26.03.2010Nové obchodné meno:
   ELESKO a. s.
   25.03.2010Zrušené obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   13.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   09.07.2008Nové predmety činnosti:
   výroba vína
   07.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   25.01.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 1 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   24.01.2006Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   30.06.2004Nové obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   29.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   11.03.2004Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   20.01.2003Nové sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   19.01.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   25.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   24.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   20.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   19.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   11.01.2000Nové sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   06.03.1998Nové sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   05.03.1998Zrušené sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   10.08.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   19.10.1995Nové sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   21.07.1994Nové sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava
   17.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava