Utwórz fakturę

C - bau - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.07.2016
Basic information
Nazwa firmy C - bau
PIN 31365787
TIN 2020302141
Numer VAT SK7020000097
Data utworzenia 24 styczeń 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C - bau
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 669 381 €
Zysk 1 229 019 €
Dane kontaktowe
E-mail c-bau@c-bau.sk
Telefon(y) 0268207251, 0268207247, 0268207261
Nr(y) faksu 0268207222
Date of updating data: 15.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,160,052
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,075
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 81,075
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 81,075
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,072,710
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 292,448
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 277,982
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 14,466
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 35,854
8. Podatek odroczony należności (481A) 35,854
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,743,029
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 658,790
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 641,660
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,130
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 678,040
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,563
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,636
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,379
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,379
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,267
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,247
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,160,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,238,878
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,963
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,963
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 896
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,229,019
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,174
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,927
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,927
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 22,852
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 22,852
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 730,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 551,542
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 227,625
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,917
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 69,415
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47,844
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,191
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 163,306
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,007
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 129,299
Date of updating data: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,624,107
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,669,381
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,624,107
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 9,798
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,986
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,859
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,631
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,088,516
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,468,551
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,902
D. Usług (účtová grupa 51) 5,956,235
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,609,449
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,137,859
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 389,137
4. Koszty społeczne (527, 528) 82,453
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,300
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,014
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,014
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,766
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,580,865
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,235,007
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 611
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 611
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 611
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 318
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 293
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,581,158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 352,139
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 349,178
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,229,019
Date of updating data: 15.07.2016
Date of updating data: 15.07.2016