Utwórz fakturę

B.H.P.S. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.10.2016
Basic information
Nazwa firmy B.H.P.S.
PIN 31366953
TIN 2020353027
Numer VAT SK2020353027
Data utworzenia 11 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 531 €
Zysk 29 715 €
Kapitał 229 491 €
Kapitał własny -203 222 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903721187
Nr(y) faksu 0243410304
Date of updating data: 31.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,682
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,047
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,538
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,538
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 36,167
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 36,167
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,167
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,739
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,156
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,156
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 570
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,603
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,554
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 584
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,682
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -192,660
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 355,950
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -584,965
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -584,965
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,715
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,342
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,739
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 11,437
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 11,437
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 239,497
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 126,605
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,605
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 111,210
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,430
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 252
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 106
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 106
Date of updating data: 31.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 41,531
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,149
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,033
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,349
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,860
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,190
D. Usług (účtová grupa 51) 8,057
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,491
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,023
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 712
4. Koszty społeczne (527, 528) -244
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -540
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 477
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 477
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,430
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,416
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,171
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,671
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -6,098
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 996
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 702
2. Pozostałe koszty (562A) 702
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 294
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -996
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,675
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 29,715
Date of updating data: 31.10.2016
Date of updating data: 31.10.2016