Utwórz fakturę

WUNDER - BAUM Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WUNDER - BAUM Bratislava
PIN 31367071
TIN 2020292153
Numer VAT SK2020292153
Data utworzenia 14 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WUNDER - BAUM Bratislava
Na stráni 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 450 828 €
Zysk 16 220 €
Kapitał 392 705 €
Kapitał własny 192 633 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262802974, +421262802972
Nr(y) faksu 0262802974
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 375,606
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,931
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,931
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,370
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,561
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 344,925
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 93,395
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 93,395
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,202
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 133,306
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,306
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 896
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 117,328
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 467
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 116,861
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,750
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,750
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 375,606
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,853
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 185,330
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 185,616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -286
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,220
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,753
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,270
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,270
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 160,939
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,679
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,679
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 139,841
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,692
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,536
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,191
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,544
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,544
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 441,670
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 450,828
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 441,670
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,553
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,205
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 429,931
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 271,912
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,737
D. Usług (účtová grupa 51) 49,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 85,783
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 61,433
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,534
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,816
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,052
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,942
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,942
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,356
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,261
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,897
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 99,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,689
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 344
2. Pozostałe koszty (562A) 344
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,345
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,669
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,008
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,008
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,220
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015