Utwórz fakturę

UNIMED PHARMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIMED PHARMA
PIN 31367216
TIN 2020329531
Numer VAT SK2020329531
Data utworzenia 16 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIMED PHARMA
Oriešková 11
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 430 638 €
Zysk 2 691 199 €
Kapitał 8 687 881 €
Kapitał własny 7 801 698 €
Dane kontaktowe
E-mail unimed@unimed.sk
witryna internetowa http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Telefon(y) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Nr(y) faksu 0243638743
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,872,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,096,819
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 512,847
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 11,459
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 35,853
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 44,459
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 421,076
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 583,972
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 29,964
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 517,214
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 36,794
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,579,359
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,309,259
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 906,637
3. Produkty (123) - /194/ 1,402,622
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,474,437
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,412,890
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,412,890
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,273
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,037,274
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 795,663
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,471
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 781,192
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 196,153
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 121,024
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 75,129
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,872,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,092,897
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 89,222
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,399
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,399
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,299,118
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,299,118
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691,199
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,434
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 51,404
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33,761
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 17,643
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 563,908
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 322,656
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 322,656
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 78,714
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47,999
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,227
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 312
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 164,122
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 164,122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,241,821
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,430,638
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 11,105,929
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,104
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 241,974
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,172
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,459
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,622,389
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,804,079
D. Usług (účtová grupa 51) 2,927,512
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,403,590
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,820,532
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 557,614
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,444
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 104,744
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 248,419
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 248,419
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,228
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131,817
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,808,249
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,625,416
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53,157
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19,836
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19,836
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 33,241
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 80
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 308,869
O. Walutowe straty (563) 290,427
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,442
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -255,712
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,552,537
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 861,338
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 864,572
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,234
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,691,199
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015