Utwórz fakturę

GRADIENT ECM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Nazwa firmy GRADIENT ECM
PIN 31367232
TIN 2020318190
Numer VAT SK2020318190
Data utworzenia 17 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GRADIENT ECM
Košická 56
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 768 428 €
Zysk 58 206 €
Kapitał 724 992 €
Kapitał własny 173 196 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255561589, 0255576085
Nr(y) faksu 0255576085
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,269,128
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 81,834
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,062
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 78,772
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 78,772
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,175,440
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,000
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,000
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 86,675
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 86,675
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,675
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 504,692
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 395,199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,199
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,493
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 581,073
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,681
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 577,392
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 11,854
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,854
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,269,128
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,497
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,645
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 147,007
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,007
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,206
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 904,477
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,908
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,908
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 894,569
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 331,112
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,112
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 456,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 42,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,347
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 149,154
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 149,154
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,769,387
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,768,428
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,138,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,629,228
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 166
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,637,714
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,424,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 84,530
D. Usług (účtová grupa 51) 3,346,855
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,256,610
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 923,638
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 315,154
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,626
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,061
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,061
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 502,558
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 130,714
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,912,282
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 959
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 86
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 86
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 76
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 797
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,702
O. Walutowe straty (563) 3,233
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46,469
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 81,971
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,765
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 23,765
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,206
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017