Utwórz fakturę

LOLO - HOTEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Nazwa firmy LOLO - HOTEL
PIN 31367381
TIN 2020296531
Numer VAT SK2020296531
Data utworzenia 18 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LOLO - HOTEL
Pod Lipovým 45
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 565 €
Zysk -2 605 €
Kapitał 89 060 €
Kapitał własny 5 070 €
Dane kontaktowe
E-mail karol.halan@ximea.com
Telefon(y) 0239009296
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,713,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,901,123
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,498
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,498
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,874,625
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,872,412
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 811,199
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 806,817
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 802,580
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 802,580
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,237
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,382
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,301
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,007
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,007
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,713,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,684,030
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,711,663
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,711,663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,667
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -31,667
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,605
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,029,299
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,028,811
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,020,296
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,296
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 833
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,934
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,520
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 465
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,100
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,565
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,359
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,340
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,946
D. Usług (účtová grupa 51) 7,716
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,263
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,355
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,813
4. Koszty społeczne (527, 528) 95
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 639
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,395
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,395
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,381
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,697
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,001
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 8,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,870
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 8,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 870
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -869
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,644
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,605
Date of updating data: 24.08.2016
Date of updating data: 24.08.2016