Utwórz fakturę

Meesenburg - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Meesenburg
PIN 31367739
Data utworzenia 28 February 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Meesenburg
Cabanova 13/D
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 147 895 €
Zysk -44 896 €
Kapitał 773 787 €
Kapitał własny 151 672 €
Dane kontaktowe
E-mail conmat@slovanet.sk
witryna internetowa http://www.conmat.sk
Telefon(y) +421264531311, +421264531312
Nr(y) faksu 0264287520
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 748,695
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 233,300
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 237
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 237
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 233,063
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 55,388
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 172,659
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,163
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,853
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 513,416
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 358,545
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 256
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 358,289
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 86,838
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 86,838
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,838
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,033
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,649
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,384
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,979
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,979
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 748,695
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,901
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,520
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,520
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 57,431
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,659
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,659
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,187
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 78,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,204
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,896
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 643,794
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,795
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 634,943
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 611,687
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,071
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,616
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,908
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,225
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,056
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,056
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,147,898
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,147,895
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,144,024
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,006
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,638
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 907,636
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,604
D. Usług (účtová grupa 51) 48,562
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 137,626
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 99,243
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,190
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,778
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,876
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,471
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,085
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -41,743
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 172,228
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 276
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -273
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -42,016
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44,896
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016