Utwórz fakturę

SLOVAKODATA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKODATA
Stan Zniszczono
PIN 31367763
TIN 2020344128
Numer VAT SK2020344128
Data utworzenia 23 maj 1994
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVAKODATA
Kutlíkova 17
85000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 196 972 €
Zysk -172 493 €
Kapitał 2 969 420 €
Kapitał własny 1 473 448 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@slovakodata.sk
Telefon(y) 0267209999
Nr(y) faksu 0263826735
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,699,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,219,549
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 143,354
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,837
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 124,517
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,076,195
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 264,463
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 811,732
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,397,301
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 79,450
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 79,450
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,697
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,697
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 741,356
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 479,372
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 479,372
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 2,826
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,917
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 213,241
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 571,798
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,160
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 563,638
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,474
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 44,558
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 37,916
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,699,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,301,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 398,400
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 398,400
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,170
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 79,592
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 194,225
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 194,225
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 798,717
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 798,717
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -172,493
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,397,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,280,383
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,249
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,249
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 918,842
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 94,255
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 64,356
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,558
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 158,123
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 117,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 117,330
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,117,522
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,196,972
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,090,998
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 79,450
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,648
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,876
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,353,320
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,760
D. Usług (účtová grupa 51) 998,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,151,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,553,612
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 563,488
4. Koszty społeczne (527, 528) 34,816
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,603
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,961
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,961
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,248
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -156,348
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,099,856
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 85
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 85
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 77
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,356
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,469
2. Pozostałe koszty (562A) 5,469
O. Walutowe straty (563) 1,495
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,392
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,194
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -167,542
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,951
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,896
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -172,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31367763 TIN: 2020344128 Numer VAT: SK2020344128
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKODATA, Kutlíkova 17, 85000, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Maťašek predseda Bučinova 14 Bratislava 22.10.1997
  Ing. Jozef Oravec podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 28.06.2005
  Ing. Miroslav Polakovič podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 28.06.2005
  Ing. Marian Šandor člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 28.06.2005
  Ing. Stanislav Ernek člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 20.12.2005
  Ing. Roman Jánoš člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 15.12.2006
  Radovan Slíž člen Parková 7 Galanta 924 01 25.11.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Radovan Slíž - člen Parková 7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 25.11.2009
   27.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   13.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jánoš - člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.12.2006
   12.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   15.02.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ernek - člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.12.2005
   19.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Oravec - podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Polakovič - podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Marian Šandor - člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   18.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   10.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   09.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   12.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   11.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek - predseda predstavenstva Bučinova 14 Bratislava
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava
   03.08.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.05.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, a.s.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
   organizačné zabezpečenie školení a výstav
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov
   automatizované spracovanie údajov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava