Utwórz fakturę

Mýval Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Mýval Slovakia
PIN 31367844
TIN 2020345965
Numer VAT SK2020345965
Data utworzenia 02 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mýval Slovakia
Nové Záhrady I 13/A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 258 750 €
Zysk -52 974 €
Kapitał 358 509 €
Kapitał własny 32 163 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243636979, 0948400182, 02482357, 0248235777
Telefon(y) kom. +421948400182
Date of updating data: 31.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 411,623
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,505
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,505
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,505
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 365,610
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,279
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,279
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,279
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,036
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,036
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,036
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 313,295
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 309,428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,867
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 508
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 508
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 411,623
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,199
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 101,118
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -106,317
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,974
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47,304
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 46,794
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 510
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 14,440
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 391,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 256,512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 256,512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 92,521
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,508
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 756
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,897
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,887
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 300
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,455
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 913
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 913
Date of updating data: 31.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 263,793
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 258,750
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,991
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 238,089
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,670
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 294,307
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,290
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,599
D. Usług (účtová grupa 51) 161,439
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,181
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,383
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,768
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,030
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 817
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,746
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,746
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 50,861
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,374
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -35,557
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,752
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,043
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,043
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,043
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,500
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,617
2. Pozostałe koszty (562A) 20,617
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 883
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,457
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -52,974
Date of updating data: 31.10.2016
Date of updating data: 31.10.2016