Utwórz fakturę

RADBAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Nazwa firmy RADBAU
PIN 31367976
TIN 2020344205
Numer VAT SK2020344205
Data utworzenia 03 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RADBAU
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 150 987 €
Zysk -211 204 €
Kapitał 1 249 898 €
Kapitał własny 608 494 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264285097
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 629,882
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,627
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 926
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 926
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,701
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,701
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 614,551
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 58,747
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 58,747
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,747
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 183,989
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 157,154
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,154
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,835
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 371,815
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 60,092
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 311,723
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,704
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,704
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 629,882
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,325
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -4
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -4
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 431,229
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 431,229
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -211,204
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 402,477
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,992
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,992
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 387,823
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,137
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,137
2. Wartość netto kontraktu (316A) 41,201
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 124,705
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,011
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,849
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,920
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,662
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,662
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 80
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 80
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,148,221
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,150,987
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,148,221
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,766
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,355,117
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,842
D. Usług (účtová grupa 51) 669,007
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 287,668
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 209,075
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 70,945
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,648
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,019
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,464
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,464
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 258,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,481
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -204,130
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 458,372
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,452
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,452
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -205,574
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,630
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,630
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -211,204
Date of updating data: 23.12.2016