Utwórz fakturę

Optimalexpo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Optimalexpo
PIN 31368379
TIN 2020319895
Numer VAT SK2020319895
Data utworzenia 14 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Optimalexpo
Hradská 85
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 969 €
Zysk -6 914 €
Kapitał 127 349 €
Kapitał własny 76 043 €
Dane kontaktowe
E-mail optimal@optimalexpo.sk
Telefon(y) 0243410425, 0243410427, 0248204010, 0903719337
Telefon(y) kom. 0903719337
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 160,857
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 141,930
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 141,930
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 70,760
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 41,085
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,085
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,545
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 507
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 507
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 166
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 166
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 13,878
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,029
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,029
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,776
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 73
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,994
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,965
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 382
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 160,857
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,129
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,525
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 60,878
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 60,878
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,914
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,534
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,472
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,006
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 466
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,712
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,301
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,301
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 341
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 193
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 966
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,211
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 350
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,194
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,194
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 30,496
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,969
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,496
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,041
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,407
D. Usług (účtová grupa 51) 15,971
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,611
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,862
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 650
4. Koszty społeczne (527, 528) 99
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,467
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,480
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,072
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,118
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,882
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,699
2. Pozostałe koszty (562A) 2,699
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,882
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,914
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016