Utwórz fakturę

Optimalexpo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Optimalexpo
PIN 31368379
TIN 2020319895
Numer VAT SK2020319895
Data utworzenia 14 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Optimalexpo
Hradská 85
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 341 715 €
Zysk 39 355 €
Kapitał 127 349 €
Kapitał własny 76 043 €
Dane kontaktowe
E-mail optimal@optimalexpo.sk
Telefon(y) 0243410425, 0243410427, 0248204010, 0903719337
Telefon(y) kom. 0903719337
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 277,876
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 161,473
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 161,473
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 70,760
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,352
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 52,361
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 115,268
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 73
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 114,921
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 114,108
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,108
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 813
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 474
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -200
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,135
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,135
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 277,876
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,484
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 8,524
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 53,965
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,965
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,355
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,968
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 32,147
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 520
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 31,627
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 122,892
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,690
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,690
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 61,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 829
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 473
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,101
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 320
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 320
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,609
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,424
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 8,424
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 338,542
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 341,715
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 338,542
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,360
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 813
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,372
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,248
D. Usług (účtová grupa 51) 186,589
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,486
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,945
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,489
4. Koszty społeczne (527, 528) 52
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,978
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,136
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,136
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,620
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,315
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 53,343
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 90,705
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,598
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,999
2. Pozostałe koszty (562A) 4,999
O. Walutowe straty (563) 51
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 548
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,597
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,746
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,391
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,391
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,355
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017